Energiaõigus

Leiame parimad õigusalased lahendused energiavaldkonna ettevõtjatele, tarbijatele ja energiaturu regulaatoritele. Omame valdkonnas väga head koostöövõrgustikku ja pikaajalist õigus- ja ärialast kogemust, olles kursis turuarengute ja uusimate energialahendustega.

GLIMSTEDT on koostöös Äripäevaga kutsunud ellu iga-aastase valdkonna suurürituse Energiakonverentsi.

Peamised valdkonna õigusteenused:

 • Tegevusload
 • Energiaõiguse valdkonna lepingud
 • Energiaturu põhiprotsessid
  - sh tootmine, võrguteenuste osutamine, energia hulgi- ja jaemüük, energia ostmine ja tarbimine, energiateenuste osutamine
 • Energiaturu tugiprotsessid
  - sh regulaatorsuhted, börsikorraldus, klienditeenindus, info- ja andmevahetus
 • Võrkude igapäevane majandamine
 • Tehnorajatiste talumine
 • Vaidlused
 • Esindame mitmeid kinnistuomanikke tehnorajatise talumise sundvalduse seadmise protsessis, kus põhiküsimusteks on tehnorajatise rajamiseks avaliku huvi olemasolu või selle puudumine, teise isiku maale tehnorajatise püstitamise eest kinnistuomanikule ühekordse hüvitise saamise õiguse tagamine ning tehnorajatise talumise eest regulaarse hüvitise suuruse määramine olukorras, kus Riigikohus on tunnistanud senised hüvitismäärad põhiseadusega vastuolus olevaks ning uusi määrasid pole seadusandja kehtestanud.
 • Nõustame üle 100 elektritöö ettevõtjat koondavat katusorganisatsiooni Eesti Elektritöö Ettevõtjate Liit ehitusseadustiku kodifitseerimise protsessis, mille käigus reformitakse oluliselt ka elektriohutusvaldkonda.
 • Nõustame Eesti esimest elektripakettide võrdlusportaali Energiaturg.ee kõigis õigusküsimustes. Energiaturg.ee on sõltumatu võrdlusportaal sobiva elektripaketi leidmiseks, mida arendasid koostöös Advokaadibüroo GLIMSTEDT, investeerimisfirma Capital Mill ning IT-partnerina Helmes.
 • Viisime läbi meie liikmesorganisatsisooni Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tellimusel põhjaliku energiaühistute mudelite õigusliku analüüsi, mis hõlmas teiste riikide energiaühistute parimate praktikate ülevaadet, energiaühistute õiguslikke struktuure ja toimimismudeleid, rahastamist, tegevusvaldkondi, erinevate osapoolte kaasamist, infrastruktuuriga seotud problemaatikat, toetusmeetmeid jms. Energiavaldkonna ja IT-sektori tihe koostöö on vajalik nutikate ja odavamate energiavarustuse alternatiivide levikuks.
 • Analüüsisime Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni soovil tuuleenergiaühistuteks sobivaid mudeleid ja investeeringute kaasamise skeeme, sh väikeinvestorite ja pensionifondide kaasamise võimalusi. Analüüsis tõime välja energiaühistute levikut toetavad ja takistavad tegurid ning õigusaktide muudatusettepanekud. 
 • Viisime läbi meie liikmesorganisatsisooni Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tellimusel põhjaliku energiaühistute mudelite õigusliku analüüsi, mis hõlmas teiste riikide energiaühistute parimate praktikate ülevaadet, energiaühistute õiguslikke struktuure ja toimimismudeleid, rahastamist, tegevusvaldkondi, erinevate osapoolte kaasamist, infrastruktuuriga seotud problemaatikat, toetusmeetmeid jms. Energiavaldkonna ja IT-sektori tihe koostöö on vajalik nutikate ja odavamate energiavarustuse alternatiivide levikuks.
 • Analüüsisime Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni soovil tuuleenergiaühistuteks sobivaid mudeleid ja investeeringute kaasamise skeeme, sh väikeinvestorite ja pensionifondide kaasamise võimalusi. Analüüsis tõime välja energiaühistute levikut toetavad ja takistavad tegurid ning õigusaktide muudatusettepanekud. 
 • Nõustame Eesti Taastuvenergia Koda elektrituru regulatsiooniga seotud küsimustes ja teistes õigusvaldkondades (äriühingu- ja lepinguõigus, keskkonnaõigus jne). Eesti Taastuvenergia Koda katab kõiki taastuvenergia sektoreid Eestis, seal hulgas elekter, küte, jahutamine ja biomass. GLIMSTEDT on Eesti Taastuvenergia Koja liige;
 • Oleme aidanud Eesti Kaitseväge elektrienergia avatud tarne lepingute sõlmitud lepingute küsimustes;
 • Nõustame oma püsiklienti ArcelorMittal'it energiavarustuse ja tarnelepingutega seotud küsimustes;
 • Nõustame üürnikule elektrivarustuse tagamise küsimustes Optimera Estonia AS-i, kes on Saint-Gobain Grupi Balti riikide juhtiv ehitusmaterjalide müüja;
 • Nõustasime tekstiilitootjat Baltic Fibres OÜ-d kinnistuomaniku maale võrguettevõtja tehnorajatiste ehitamiseks piiratud asjaõiguse seadmise lepingu sõlmimisel;
 • Nõustame Eesti suurimat raudteeveo- ja raudteeinfrastruktuuri ettevõtet AS-i Eesti Raudtee elektrivõrkude haldamisega seotud küsimustes;
 • Oleme nõustanud Eesti elektrituru põhivõrguettevõtjat Elering AS-i energeetika küsimustes, mis puudutavad elektri infrastruktuuri ja maakasutuse ning põhivõrguettevõtja sertifitseerimise küsimusi;
 • Oleme nõustanud AS-i Sillamäe Soojuselektrijaam elektrituru regulatsioonides muudatuste tegemise küsimustes. AS Sillamäe Soojuselektrijaam on energia ja soojuse tootja, võrguettevõtja ja energia müüja, kelle enamusaktsionär on Molycorp Silmet;
 • Aitasime AF-Consulting AS-i, mis on Euroopa juhtiva tehnilise konsultatsioonifirma ÅF Group osa, riigihankelepingu läbirääkimistel tehniliste nõustamisteenuste pakkumiseks Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-le uue 2 x 300 MWe põlevkivi CFB soojuselektrijaama haldamiseks;
 • Aitasime Eesti investeerimis- ja valdusettevõtet NG Investeeringud AS-i elektriostuküsimustes;
 • Oleme nõustanud mitmeid Capital Mill OÜ kinnisvarainvesteeringute grupi ettevõtteid võrguteenuste ja elektrienergia müügi küsimustes;
 • Nõustame elektritööde ettevõtjat OÜ Pluvo elektrivõrkude majandamisega seotud küsimustes;
 • Nõustame üht Euroopa suurimat energiakontserni energia- äri- ja konkurentsiõiguslikes küsimustes;
 • Oleme aidanud võrguettevõtjatel ja elektrimüüjatel Imatra Elekter, Tööstusinvesteeringute AS ja Phoenix Land koostada võrguteenuste osutamiseks ning elektrimüügiks vajalikke lepinguid ja tüüptingimusi ning olnud toeks nende kooskõlastamisel Konkurentsiametiga;
 • Nõustasime Mainori gruppi kuuluvat Dvigatel Energeetikat tehnorajatistega seotud küsimustes;
 • Nõustasime kinnisvaraettevõtjat Palm Grupp kinnistu elektrivarustusega seotud küsimustes;
 • Nõustasime AS-i Generaator elektrivõrguga elektritootja liitumistasu optimeerimise läbirääkimistel;
 • Oleme nõustanud mitmeid isikuid elektrivõrgust tingitud kahjunõuete menetlemisel;
 • GLIMSTEDT koos Äripäevaga korraldab iga-aastaseid energiakonverentse (2011 november, 2012 mai, 2012 november), järgmine energiakonverents toimub november 2013.
 • GLIMSTEDT ja Elering AS on korraldanud ajavahemikul september 2011 kuni aprill 2012 kaheksa energiateemalist õigusseminari, et valmistada ette sidusrühmi Eesti elektrituru avanemiseks 01.01.2013;


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia