Keskkonnaõigus

Pakume keskkonnaõiguse alast nõu nii valdkonnaga kokkupuutuvatele ettevõtjatele kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Oleme põhjalikult kursis Euroopa Liidu õigusaktide ja kohtulahenditega ning omame keskkonnaõiguses pikaajalist kogemust. Keskendume keskkonnavastutuse, -seire, -aruandluse, -tasude ja keskkonna mõjudega seotud õigusküsimustele.

Peamised valdkonna õigusteenused:

  • Keskkonnavaldkonna õigusaktide regulatsiooni alane nõustamine
  • Õiguslike hinnangute andmine isiku tegevuse vastavuse kohta õigusaktide nõuetele sh arvestus- ja aruandlusnõuete täitmine
  • Õigusloome
  • Keskkonnalubade, keskkonnavaldkonna registreerimistõendite ja litsentside väljastamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise haldusmenetluse alane nõustamine
  • Nõustamine keskkonnatasude arvestamisel, deklareerimisel ja tasumisel
  • Keskkonnavaldkonna spetsiifiliste lepingute või lepingu sätete väljatöötamine ja läbirääkimistel osalemine
  • Õigusteenuse osutamine keskkonnakahju tekkimise korral (keskkonnavastutuse, keskkonnale tekitatud kahju, keskkonnatasu või süüteomenetluse regulatsiooni kohaldamisel)
  • Esindamine vaide- ja kohtumenetluses
  • Koolituste korraldamine


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia