Konkurentsiõigus

Nõustame ettevõtjaid, ettevõtjate ühendusi, regulaatoreid ja avaliku sektori asutusi nii Eesti kui ka Euroopa Liidu konkurentsiõiguse küsimustes. Leiame kiiresti julged ja efektiivsed lahendused.

Meie teenused konkurentsiõiguse valdkonnas:

 • Konkurentsiõiguslike arvamuste ja analüüside koostamine
 • Lepinguprojektide koostamine vastavuses konkurentsiõigusalaste õigusaktidega
 • Sõlmitud lepingute läbivaatamine vastavuse tagamiseks konkurentsiõigusalastele õigusaktidele
 • Koondumise kontrolli menetluses koondumise osaliste huvide esindamine kogu protsessi vältel
 • Nõustamine ja esindamine turgu valitseva seisundi kuritarvituste ja turule ligipääsu piiramise vaidlustes
 • Eri-, ainuõigust või olulist vahendit omavate ettevõtjate tegevuspiirangute nõustamine
 • Kartellide vaidlustamine
 • Konkurentsialaste süütegude (väärtegude ja kuritegude) kohtuvälises ja kohtulikus menetlustes õigusabi osutamine
 • Riigiabi küsimustes riigiabi andja või riigiabi saaja õiguslik nõustamine
 • Ettevõtja asukoha ja tegevuskoha kontrollimise alane õiguslik nõustamine
 • Kõlvatu konkurentsi alane õiguslik nõustamine
 • Klientide nõustamine riikliku järelevalve, sh konkurentsiameti pädevusega seotud küsimustes
 • Leebuse kohaldamise taotluse kinnitamise menetluses kliendi esindamine kogu menetluse vältel
 • Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise alane õiguslik nõustamine
 • Kliendi vajadusest lähtuvate koolitusprogrammide läbiviimine konkurentsiõiguse küsimustes
 • Konkurentsiõiguse ülevaadete koostamine

Edukad esindamised ja koostöökogemused:

 • Scorpioni Julgestusteenistuse AS-i juhtivtöötajate edukas kaitsmine turvafirmade kartelli kahtluses
 • AS Eesti Raudtee nõustamine konkurentsiõiguslikes (sh riigiabi) küsimustes
 • SIA Livonia Rail Service nõustamine konkurentsiõiguslikes küsimustes
 • Erinevate avaliku sektori asutuste nõustamine riigiabi küsimustes
 • Klirendi esindamine ühes esimestest leebusprogrammi kohaldamise menetluses Eestis


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia