fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006

Advokaadibüroo GLIMSTEDT kliendilepingu tüüptingimused
Kliendilepingu tüüptingimused RUS

1. Üldpõhimõtted
Advokaadibüroo GLIMSTEDT osutab kliendile õigusteenust vastavalt kliendi suulisele või kirjalikule (sh e-kirjaga) tellimusele, järgides Eesti Advokatuuri kutse-eetika reegleid ja juhendeid. Õigusteenuse sisu ja ulatus ning tasustamise põhimõtted lepitakse poolte vahel kokku enne iga konkreetse ülesande täitmist.

Büroo sooviks on pakkuda kliendile kvaliteetset õigusteenust. Kogu kliendisuhte eest vastutab büroos üks kliendihaldur, kes on nimetatud kliendilepingu preambulis ning keda toetab spetsialistide meeskond erinevatest õigusvaldkondadest. Sobivaima meeskonna määrab kliendihaldur vastavalt ülesande iseloomule ja mahule. Vajadusel on meie advokaadid valmis töötama koostöös kliendi eri valdkondade spetsialistidega kliendi juures. Bürooväliste nõustajate, sealhulgas teiste riikide advokaadibüroode, kaasamine eeldab alati kliendi eelnevat nõusolekut ning büroo ei võta vastutust nende poolt esitatud arvete või kulutuste hüvitamise eest.

Kliendi antud ülesannet analüüsitakse ja antakse hinnang selle töösse võtmise osas võimalikult kiiresti. Bürool on õigus ülesande vastuvõtmisest keelduda, kui klientide huvid on vastuolus (huvide konflikt). Büroo ei või osutada kliendile õigusteenust juhul, kui esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjustada büroo ja/või advokaadi võimet tegutseda üksnes kliendi huvides, välja arvatud juhul, kui büroo on sellisest asjaolust klienti teavitanud ja klient siiski soovib, et büroo ja/või advokaat talle õigusteenust osutaks.

2. Tasustamine
Klient maksab büroole advokaaditasu ülesandepõhiselt. Sõltuvalt püstitatud ülesandest, lepime iga tellimuse puhul kokku sobivaima tasusüsteemi. Üldjuhul leiame kliendi vajadustega haakuva lahenduse kolme alljärgneva võimaliku tasusüsteemi hulgast:

  • Tunnitasupõhine süsteem – seda tasusüsteemi soovitame klientidele juhul, kui ülesanne ei võimalda prognoosida töö mahtu ja samuti väiksemate tööde puhul. Tunnitasupõhise süsteemi puhul saadame Teile soovi korral enne iga arve esitamist tehtud töödest aruande, et omaksite selget ülevaadet teostatud tööde mahust ning saaksite soovi korral esitada meile täpsustavaid küsimusi. Kliendil on igal ajal õigus saada teavet büroos hetkel kehtivatest tunnihindadest.
  • Projektipõhine fikseeritud tasu – seda tasusüsteemi soovitame juhul, kui ülesanne on piisavalt selge, et büroo suudab prognoosida vajalikku töö mahtu. Fikseeritud tasu tagab mõlemale poolele selguse ja kliendina teate täpselt, kui suureks kujuneb arve büroo teenuste eest, sõltumata tegelikust töömahust.
  • Kombineeritud tasusüsteem – olukordades, kus kliendile väärtusliku tulemuse saavutamine sõltub olulisel määral meie töö tulemuslikkusest, oleme valmis kokku leppima ka erinevate tasuvormide kombinatsioonis. Sellisel juhul võidakse rakendada näiteks fikseeritud tasu kombineerituna edukustasuga või hinnapiiriga ajatasu (inglise k. capped fee).

Kui ei ole teisiti kokku lepitud, tasub klient büroole tunnitasu põhimõttel vastavalt kokkuleppele. Tunnitasu minimaalseks arvestusühikuks on viis minutit. Bürool on õigus ühepoolselt muuta büroo tunnitasu suurust, teatades sellest kliendile vähemalt kolmkümmend päeva ette. Tunnitasu muutumisega mittenõustumise korral on kliendil õigus leping üles öelda. Juhul kui on tegemist kiireloomulise ülesande täitmisega, mis eeldab teiste tööülesannete kõrvalejätmist, ülesannete täitmisega peale tavapärast tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel, siis tunnitasu suurendatakse 50% võrra. Tunnitasu sellekohane suurendamine on lubatud üksnes siis, kui sellest eelnevalt klienti teavitatud.

Lisaks advokaaditasule hüvitab klient õigusteenusega seotud otsesed kulud (näiteks riigilõivud, koopiad, tõlked, lähetuskulud), kui ei lepita kokku teisiti. Büroo esitab arve koos tööaruandega õigusteenuse osutamiseks kulunud aja, täidetud ülesannete ja õigusteenuskulu kohta kliendile reeglina üks kord kuus. Klient kohustub tasuma arve seitsme päeva jooksul arve esitamisest arvates. Klient peab sama tähtaja jooksul teatama büroole oma märkustest arve või arvel kajastatud töö suhtes. Märkustest mitteteatamise korral loetakse arve kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks. Klient annab büroole nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt. Kliendi poolt arve tähtajaks tasumata jätmisel on bürool õigus nõuda viivist 0,1% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest ja pidada kinni tehtud töö ja/või kliendi antud või tema huvides tehtud või kogutud materjalid kuni arve täies ulatuses tasumiseni. Klient on kohustatud büroole hüvitama kõik lisakulud (sh õigusabikulu), mis bürool tekivad seoses tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega.

3. Volitus
Lepinguga annab klient büroo advokaatidele volituse enda esindamiseks ja kaitsmiseks kolmandate isikute ees nii Eestis kui ka välisriikides. Esindusõiguse piirangud lepitakse kokku kirjalikult. Kui büroo advokaadil on vaja tõendada, et tal on õigus klienti esindada, annab klient advokaadile volikirja.

4. Konfidentsiaalsus
Teave, mida advokaat saab seoses õigusteenuse osutamisega on konfidentsiaalne, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus teavet avaldada või kui kliendi poolt antud volitusest või ülesandest tuleneb kliendi nõusolek teabe avaldamiseks.

Bürool on õigus avaldada kolmandatele isikutele kliendi büroo kliendiks olemise fakti, millistes asjades büroo on klienti nõustanud ja kliendile osutatud õigusteenuse üldist iseloomu. Büroo kohustub siiski mitte avaldama vastavate asjade üksikasju (näiteks lepingute tingimusi), välja arvatud juhul, kui need on eelnevalt avalikustatud või kui klient on selleks andnud nõusoleku, ega büroole makstud advokaaditasu suurust.

Klient kinnitab, et ta on teadlik, et rikkumata konfidentsiaalsuskohustust, võib büroo ja advokaat salvestada või muul viisil töödelda oma andmebaasides või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides kliendile õigusteenuse osutamise raames või tema huvides tegutsemise ajal saadud või koostatud isikuandmeid, informatsiooni ja dokumente õigusteenuse pakkumise, täiustamise või raamatupidamise korraldamise eesmärkidel.

5. Isikuandmete töötlemine
Büroo töötleb kliendi isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed, tegevusvaldkond, teised isikuandmed, mida klient on büroole avaldanud või mis on kliendi kohta büroole avaldatud õigusteenuse osutamise käigus) motiveeritud mahus õigusteenuse osutamiseks (ülesande täitmiseks), rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamiseks, kliendisuhte haldamiseks ning turunduseks. Büroo töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Büroo ei edasta kliendi nõusolekuta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks oma teenusepakkujatele (näiteks raamatupidajale) või kui see on sätestatud seaduses või kliendilepingus. Büroo säilitab kliendi isikuandmeid kliendilepingu kehtivuse ajal ning pärast seda kuni see on vajalik seaduse kohaselt (näiteks raamatupidamiseks) või büroo õiguste kaitsmiseks (näiteks nõuete esitamisel). Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seaduses ette nähtud õigused, sh õigus saada teavet, nõuda andmete parandamist või eemaldamist.

6. Reklaamteadete saatmine
Juhul, kui klient ei ole seda keelanud, on bürool õigus saata kliendile tasuta järgmisi õigusteenuse osutamisega seotud pakkumisi: õigusuudiseid kajastavaid uudiskirju, büroo teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke, turundusalaseid materjale ja kutseid büroo korraldatavatele üritustele (näiteks kliendiseminarid). Pakkumised edastatakse büroo nimel. Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seaduses ette nähtud õigused. Kliendil on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest järgides igas pakkumises toodud juhiseid või teavitades bürood sellest e-kirja teel aadressil glimstedt@glimstedt.ee.

7. Intellektuaalse omandi õigused
Büroole kuuluvad kõik autoriõigused ja teised intellektuaalse omandi õigused, mis tekivad õigusteenuse osutamise tulemusena. Kliendil on õigus kasutada selliseid üleantud õigusteenuse osutamise tulemusi eesmärgil, milleks need on kliendile üle antud.

8. Infovahetus
Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Käesolevaga annab klient nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul. Klient mõistab, et nõuetekohase õigusteenuse osutamine eeldab, et klient on büroole andnud kogu asjakohase ülesannet puudutava informatsiooni ning annab büroole teada informatsiooni muutumisest. Büroo tagastab kliendile originaaldokumendid, kui klient seda nõuab ja büroo ei teosta kinnipidamisõigust. Bürool on õigus kliendilt nõuda dokumente või andmeid, mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks.

9. Vastutus
Büroo ja tema advokaadid annavad endast parima, et pakkuda kliendile kvaliteetset õigusteenust, kuid samas ei saa büroo ja tema advokaadid tagada kliendile soodsa lahenduse saavutamist. Büroo ja advokaadid vastutavad kliendile õigusteenuse osutamisel raske hooletusega või tahtlikult õigusvastaselt põhjustatud otsese varalise kahju eest. Büroo ja tema advokaatide vastutus on kliendile ülesande täitmisega tekitatud kahju eest igal juhul piiratud kliendile esitatud arve kahekordse maksumusega. Pärast kliendile õigusteenuse osutamist saadud uute teadmiste tõttu (näiteks õigusaktide või kohtupraktika muutumine) või muul põhjusel (näiteks asjaolude muutumine) ei ole bürool kohustust ilma kliendi uue ülesandeta täiendada, muuta ega parandada kliendile õigusteenuse osutamisel antud mis tahes vormis teavet ega arvamust või õigusliku sisuga dokumenti. Kui õigusteenuse osutamise käigus tekib vajadus kasutada väljaspool bürood tegutsevaid eksperte, konsultante, patendivolinikke vms, ei vastuta büroo nende isikute antud analüüside, selgituste ja muu antud informatsiooni tõelevastavuse eest. Käesolevas punktis sisalduvad vastutuse piirangud ei kehti juhtudel ja ulatuses, kus vastutuse piiramine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.

Büroo ja advokaadid on pädevad õigusnõu andma ainult Eesti õiguse alusel. Lisaks võivad büroo ja advokaadid arvamusi avaldada ka teiste riikide õigusega seonduvates küsimustes, kuid seda ei saa pidada õigusteenuse osutamiseks ning büroo ei võta vastutust sellise arvamuse eest.

10. Erimeelsused
Kui klient ei ole rahul õigusteenuse osutamise mis tahes aspektiga, võib klient pöörduda oma kliendihalduri ja büroo juhtivpartneri poole, kes annavad endast parima kliendi probleemi kiireks lahendamiseks. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel kokkuleppega. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

11. Lepingu kehtivus
Leping jõustub kokkuleppe saavutamisel kõigis olulistes tingimustes ning kehtib tähtajatult.

Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest büroole vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-maili teel). Juhul kui büroo või advokaadid täidavad parajasti kliendi poolt antud ülesannet, on kliendil õigus leping üles öelda vähemalt seitse päeva ette enne järgmist toimingut (näiteks kohtuistung). Lepingu lõpetamine ei võta büroolt õigust advokaaditasule juba täidetud ülesannete või nende osa eest ning hüvitisele tekkinud õigusteenuskulu eest.
Bürool on õigus leping üles öelda ette teatamata vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui ilmneb olukord, kus büroolt ei saa mõistlikult eeldada õigusteenuse osutamise jätkamist, näiteks huvide konflikti tekkimine, kahtlus rahapesus, tasu maksmata jätmine, juhiste andmata jätmine või mittetäidetavus või nende vastuolu seadusega.

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätteid, arvestades advokatuuriseadusest tulenevaid erisusi.