fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

 

Käesoleva isikuandmete töötlemise korra („kord“) eesmärk on aidata teil, meie veebilehe http://www.glimstedt.ee („veebileht“) külastajal, mõista, kuidas advokaadibüroo GLIMSTEDT Estonia OÜ („Glimstedt“), mille kontor asub aadressil Rävala pst 4, VII korrus, 10145 Tallinn, Eesti, ja konkreetne advokaat (ühiselt „vastutav töötleja“) töötleb teie isikuandmeid, mille olete meile esitanud meie kontorit või veebilehte või suhtlusmeedia kontot külastades või e­posti või telefoni teel või mida me oleme saanud seoses meie partnerite või klientidega (juriidiliste isikutega) sõlmitud lepingutega, mille osalise töötaja või esindaja te olete.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me võime koguda alljärgnevaid andmeid.

 • Õigusteenuste osutamiseks ja haldamiseks: Glimstedtiga õigusteenuse lepingu sõlminud andmesubjekti („klient“) isikuandmed, st lepingus sisalduvad andmed; kliendi avaldatud isikuandmed (näiteks teave kliendi sõlmitud lepingute kohta, tema suhted teiste isikutega, tema kirjavahetus); andmed, mida Glimstedt kogub teenuste osutamise käigus muudest allikatest, näiteks avalikult kättesaadavatest allikatest, registritest jne. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi, vajadus täita lepingut ning lepingus või seaduses sätestatud kohustusi ja võtta kliendi taotlusel meetmeid enne õigusteenuse lepingu sõlmimist.
 • Õigusteenuste osutamisel ja haldamisel töödeldakse teie isikuandmete eriliike ainult juhul, kui te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku või kui see on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks ja kui te olete need andmed ilmselgelt avalikustanud.
 • Õigusteenuste osutamiseks ja haldamiseks töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates teie viimase ülesande täitmisest, millele lisandub ajavahemik kuni järgmise aasta 15. jaanuarini, välja arvatud juhul, kui seadused ja/või muud õigusaktid näevad ette pikema ajavahemiku.
 • Otseturunduse eesmärgil: teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvi ja teie nõusoleku alusel.

Kui te ei anna õigusteenuste lepingut sõlmides selgesõnalist nõusolekut otseturundusteabe saatmiseks ega märgista kasti „Ma ei anna nõusolekut“, töödeldakse teie kui meie kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress) meie õigustatud huvi alusel ning teie e-posti aadressile saadetakse otseturunduse eesmärgil otseturundusteateid, milles antakse teavet meie teenuste või ettepanekute või ürituste ja muu kohta. Saades otseturundusteate, võite sellest iga kord keelduda, andes oma soovist teada otseturundusteates märgitud e-posti aadressil või muul käesolevas korras märgitud viisil.

Kui te annate nõusoleku, säilitatakse teie isikuandmeid 5 (viis) aastat alates nõusoleku andmise kuupäevast, millele lisandub ajavahemik kuni järgmise aasta 15. jaanuarini. Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil meie õigustatud huvi alusel, säilitatakse teie isikuandmeid õigusteenuste lepingu kehtivusaja jooksul.

Värbamisega seotud andmebaasi haldamiseks: teie ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefoninumber, töökoht, e-posti aadress, elukoha aadress, haridustase, võõrkeeleoskus, soovitud ametikoht, soovitud palk, isikuomadused, töökogemus, sh endine töökoht, seal töötamise aeg, ametikoht, muu töökogemus; mis tahes muu teie soovitus- või motivatsioonikirjas sisalduv teave.

Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Kui te oma elulookirjeldust või motivatsioonikirja ei esita, ei saa me hinnata teie sobivust sellele ametikohale.

Kui te ei anna nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks pärast värbamisprotsessi lõppu, kohustume teie isikuandmed kustutama või hävitama 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast valitud kandidaadiga töölepingu sõlmimist.

 • Ürituste korraldamiseks: teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, töökoht, ametikoht, e-posti aadress ja foto. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel ja neid säilitatakse 5 (viis) aastat alates teie nõusoleku andmise kuupäevast, millele lisandub ajavahemik kuni järgmise aasta 15. jaanuarini.
  Glimstedti tutvustamiseks suhtluses, sealhulgas voldikutes, esitlusmaterjalides, suhtlusvõrgustikes: teie foto, ees- ja perekonnanimi, töökoht, ametikoht. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel ja neid säilitatakse 5 (viis) aastat alates teie nõusoleku andmise kuupäevast, millele lisandub ajavahemik kuni järgmise aasta 15. jaanuarini.
 • Vara ja inimeste ohutuse tagamiseks teostatakse Glimstedti kontorisse viivatel korrustel väljaspool Glimstedti tööaega videovalvet ning kogutakse videovalve andmeid, eelkõige teie pilti. Neid andmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel ja neid säilitatakse 14 (neliteist) kalendripäeva.
 • Veebisaidi täiustamiseks, turunduskampaaniate korraldamiseks (küpsiste kasutamise abil): veebisaidi külastajate IP-aadressid ja veebisaidi kasutusandmed. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Täpsemalt vt „Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?“.
  Kõik muud isikuandmed, mida esitate meile, kui võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel või külastate meie kontorit. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel ja neid säilitatakse 2 (kaks) aastat alates teie nõusoleku andmise kuupäevast, millele lisandub ajavahemik kuni järgmise aasta 15. jaanuarini.
 • Glimstedti klientide või partneritega (juriidiliste isikutega) lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks: ees- ja perekonnanimed, ametikohad, nende klientide või partnerite töötajate või esindajate kontaktandmed, kirjavahetuses sisalduvad andmed, mis tahes muu teave, mis on saadud seoses lepingu täitmisega.

Juhime tähelepanu, et teatud isikuandmete esitamata jätmise korral ei saa me seadustega kehtestatud korrale vastavat õigusteenust täies ulatuses osutada.

Kuidas teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktidega. Isikuandmete töötlemise vahendite kindlaksmääramisel ja töötlemise käigus kohustume rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kadumise, avaldamise või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest, ning võtma asjakohaseid meetmeid, arvestades teie isikuandmete töötlemisega seotud riske.

Juhul kui õigusteenuse lepingu täitmise käigus ei saada andmeid otse kliendilt, ei kohaldata teavitamiskohustust, sest advokaadil on i) seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus ning ii) õigus saada ja koguda teavet (sealhulgas eri liiki isikuandmeid) ning selliseid andmeid töödelda.

Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?

Küpsis on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ja mis salvestatakse lehitsejas. See teave saadetakse veebiserverile iga kord, kui veebilehitseja taotleb serverilt lehe avamist. See võimaldab veebiserveril veebilehitsejat seadistada ja jälgida.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

a) seansiküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebilehe kasutatavuse parandamiseks ja üldise (anonüümse) teabe kogumiseks veebilehe kasutamise kohta;
b) analüütilised küpsised (Google Analyticsi jälgimisküpsised). Need küpsised võimaldavad vastutaval töötlejal ära tunda ja loendada veebisaidi külastajate arvu ning jälgida, kuidas külastajad veebisaidil liiguvad. See aitab vastutaval töötlejal parandada veebisaidi toimimist, näiteks tagada, et veebisaidi külastajad leiavad otsitava hõlpsasti üles. Nende küpsiste abil kogutud andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;

c) funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse teie äratundmiseks, kui te veebilehele tagasi pöördute. See võimaldab vastutaval töötlejal pakkuda teie vajadustele kohandatud sisu suhtlusvõrgustikes ja jätta meelde teie jaoks asjakohast teavet. Nende küpsiste abil kogutud andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel.

Lisateabe saamiseks veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta klõpsake siia.

Kuidas kasutatakse teie isikuandmeid, mille teete meile kättesaadavaks suhtlusmeediavõrgustike kaudu?

Meil on praegu kontod järgmistes suhtlusvõrgustikes.

 • Facebooki konto: @glimstedtestonia. Selle konto isikuandmete kaitse korraga saate tutvuda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • LinkedIni konto: Advokaadibüroo Glimstedt. Selle konto isikuandmete kaitse korraga saate tutvuda aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Kui teil tekib küsimusi, kuidas kasutavad teie isikuandmeid kolmandad isikud, kellega te suhtlete, soovitame teil lugeda nende isikuandmete kaitse korda.

Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada?

Isikuandmeid, mis on tehtud meile kättesaadavaks seoses õigusteenuste osutamisega, võidakse nende teenuste osutamise eesmärgil avaldada järgmistele isikutele: i) kohtutele, kohtutäituritele, riigi- ja omavalitsusasutustele, ametitele ja organisatsioonidele; ii) meie partneradvokaatidele teistes riikides ja teatud spetsialistidele (nt audiitoritele, inseneridele, hindajatele, pankuritele, börsimaakleritele, tõlkijatele jne), nagu on sätestatud kliendiga sõlmitud õigusteenuste lepingus; iii) vastaspooltele, kelle ees me klienti esindame; iv) teistele vastutava töötleja advokaatidele ja töötajatele või teistele vastutavale töötlejale teenuseid osutavatele ettevõtetele ja isikutele; v) teistele isikutele, sealhulgas IT-, tõlke-, kuller- ja muude sarnaste teenuste osutajatele.

Kui vastutav töötleja edastab teie isikuandmeid kolmandale riigile, toimub selline edastamine ainult ühel järgmistest tingimustest: i) andmeid edastatakse riiki, mille suhtes on tehtud andmekaitse piisavuse otsus, ii) andmeid edastatakse kooskõlas seadusega ette nähtud asjakohaste kaitsemeetmetega, iii) andmeid edastatakse erandite kohaldamise teel seadusega kindlaks määratud konkreetsetes olukordades, kus seda ei saa teha punktide i ja ii alusel.

Millised on teie õigused?

Teil on alljärgnevad õigused:

 • paluda meil kirjalikult teada anda, kas teid puudutavaid andmeid töödeldakse või mitte. Andmete töötlemise korral on teil õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ja õigus saada järgmist teavet: i) isikuandmete töötlemise eesmärgid; ii) asjaomased isikuandmete liigid; iii) andmete vastuvõtjate või selliste andmete vastuvõtjate kategooriad, kellele teie isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse; iv) võimaluse korral teie isikuandmete säilitamise aeg või kui see ei ole võimalik, siis selle aja määramise kriteeriumid;
 • nõuda meilt oma ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist;
 • nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei ole siiski täielik ja selle õiguse kasutamiseks peab kehtima vähemalt üks järgmistest asjaoludest: i) teie isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; ii) te võtate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb üksnes sellisel nõusolekul ja teie isikuandmete töötlemiseks ei ole muid põhjusi; iii) te keeldute oma nõusolekust töödelda oma isikuandmeid seadusega ette nähtud juhtudel ja teie isikuandmete töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi; iv) teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult; v) teie isikuandmed tuleb kustutada, kui meil on kohustus need andmed kustutada.
 • Nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel: i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mille jooksul me saame teie isikuandmete õigsust kontrollida; ii) teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei nõustu oma isikuandmete kustutamisega, nõudes selle asemel nende andmete kasutamise piiramist; iii) me ei vaja enam teie isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid neid andmeid on vaja õiguslike nõuete kehtestamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, on meil lubatud neid andmeid töödelda (välja arvatud nende säilitamiseks) teie nõusolekul või õiguslike nõuete kehtestamise, täitmise või tagamise ning teie või teiste isikute õiguste kaitsmise eesmärgil või avalikes huvides;
 • võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb üksnes teie nõusolekul;
 • paluda meil edastada isikuandmed, mida oleme töödelnud, teisele vastutavale töötlejale, kui selline edastamine on tehniliselt võimalik;
 • esitada meile või riiklikule andmekaitseasutusele kaebus, kui te arvate, et teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud või võidakse rikkuda.

Kuidas saate oma õigusi kasutada?

Oma õiguste kasutamiseks võite esitada meile kirjaliku taotluse, kaebuse või nõude mõnel järgmisel viisil:

 • saates e-kirja aadressil tallinn@glimstedt.ee;
 • saates kirja aadressil Rävala pst 4, VII korrus, 10145 Tallinn, Eesti;
 • külastades Glimstedti kontorit aadressil Rävala pst 4, VII korrus, 10145 Tallinn, Eesti.

Me vastame teie taotlusele, kaebusele või nõudele kirjalikult kooskõlas seadustega ja teeme kõik endast oleneva, et anda teile teavet võimalikult lühikese aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast teie taotluse, kaebuse või nõude kättesaamist. Erandjuhtudel võime seda 30-päevast tähtaega pikendada veel 30 (kolmekümne) päeva võrra, andes sellest teile teada.

Kui meil tekib pärast teie taotluse, kaebuse või nõude saamist kahtlus teie isiku suhtes, on meil õigus küsida teie isikut tõendavat dokumenti.

Kui me ei anna teile vajalikku teavet või teil on oma isikuandmete töötlemise suhtes kaebusi, võite esitada kaebuse riiklikule andmekaitseasutusele.

Kuidas me teid isikuandmete kaitse korras tehtud muudatustest teavitame?

Me võime käesolevat korda aeg-ajalt ajakohastada või muuta. Ajakohastatud või muudetud kord jõustub kohe pärast selle avaldamist meie veebisaidil.

Kui oleme oma isikuandmete kaitse korda ajakohastanud, teavitame teid kõigist olulistest muudatustest, avaldades need oma veebilehel. Uuendamiskuupäeva vaadates saate teada, millal seda korda viimati ajakohastati.

Viimati uuendatud 7. jaanuaril 2019.